WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Основні виробничі фонди будівельної організації визначають потенційні можливості випуску будівельної продукції, техніко-економічний рівень та ефективність виробництва.

Засоби праці (машини, устаткування, будинки, транспортні засоби) разом із предметами праці (матеріали, конструкції, вироби) утворюють засоби виробництва. Виражені у вартісній формі засоби виробництва є виробничими фондами будівельних організацій. Залежно від їх функціонування у процесі виробництва, способі перенесення їх вартості на готову будівельну продукцію і характеру відтворення засобів праці й предметів праці розрізняють основні та оборотні фонди.

Для обліку, планування основних виробничих фондів, визначення їх струк­тури та зносу, амортизаційних відрахувань, рентабельності будівельних органі­зацій використовують вартісні показники. Основні виробничі фонди будівель­них організацій у вартісному виразі - це основні кошти і є частиною статутного фонду, тобто власного інвестиційного капіталу.

Структура капітальних вкладень в основні фонди підприємств газового господарства

Таблиця 11

№ п/п

Основні виробничі фонди

Структура основних фондів, %

Початкова вартість основних фондів, тис. грн.

1.  

Будівлі  

15

383.6

2.  

Газопроводи  

65

1662.4

3.  

ГРП  

4

102.3

4.  

Виробниче обладнання  

8

204.6

5.  

Транспортні засоби  

5

127.8

6.  

Інші основні засоби  

3

76.7

Всього  

100

2557.5

4.3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Сума амортизаційного фонду повинна забезпечувати просте відтворення їх після закінчення фізичного строку служби і підтримання в період експлуатації в технічному справному стані.

Амортизація – представляє собою грошове повернення зносу основних фондів, вона накоплюється на протязі всього строку служби основних фондів і повинна забезпечувати на їх відношення в натуральній формі і в грошовому вираженні.

Амортизаційний фонд – кошти, які накопичуються на ці ціліутворення.

Величина амортизації – відрахування щорічного переносу на собівартість продукцій (послуг) визначення на сонові річних форм амортизації встановлення загальнодержавному масштабі для визначення груп основних фондів.

Річна сума амортизаційних відрахувань (Ар, тис.грн.) визначається за формулою:

(49)

де Ар - річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.

ОФ - початкова вартість основних фондів

На - річна норма амортизаційних відрахувань, %

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Таблиця12

№ п/п

Основні виробничі фонди

Початкова вартість, тис.грн.

Норма амортизаційних відрахувань, %

Сума

амортизаційних відрахувань, тис. грн.

1.  

Будівлі  

383.6

5

19.18

47

2.  

Газопроводи  

1662.4

5

83.12

3.  

ГРП  

102.3

5

5.115

4.  

Виробниче обладнання  

204.6

15

30.96

5.  

Транспортні засоби  

127.8

25

31.9

6.  

Інші основні фонди  

76.7

15

11.5

Всього  

2557.5

181.775

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20